งานทอดผ้าป่าวัดหน้าต่างนอก 2557

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

งานทอดผ้าป่าวัดหน้าต่างนอก 2557

watnatangnok
งานทอดผ้าป่าวัดหน้าต่างนอก วันที่ 20 กรกฏาคม 2557


ขออนุโมทนาสาธุ มหากุศลผลแห่งบุญครั้งนี้ด้วยครับ...