ภาพหลวงพ่อแม้น ครับ

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ภาพหลวงพ่อแม้น ครับ

watnatangnok


ที่เขาคิชกุฏจันทบุรี ครับ
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ภาพหลวงพ่อแม้น ครับ

watnatangnok
พิธีสะเดาะเคาระห์ ให้กับโยมที่กำลังใจหมด....ได้เดินทางมาหาหลวงพ่อ

หลวงพ่อแม้น

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ภาพหลวงพ่อแม้น ครับ

watnatangnok
In reply to this post by watnatangnok
ทำพิธีเสกเหรียญหลวงพ่อแถม วัดช้างแทงกระจาด ครับ
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ภาพหลวงพ่อแม้น ครับ

watnatangnok
In reply to this post by watnatangnok
หลวงปู่สุภัทร์ กับ หลวงพ่อแม้น


หลวงปู่สุภัทร์ กับ หลวงพ่อแม้น สนทนาธรรมกันประจำครับ